Disclaimer

Hoewel zoveel mogelijk getracht is de nauwkeurigheid van deze informatie op de website (met
inbegrip van maar niet beperkt tot prijzen) te waarborgen, is Broekveldt BV niet verantwoordelijk
voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud ervan. Er ontstaat geen overeenkomst op
grond van onjuiste informatie.

Broekveldt BV geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in het
bijzonder niet voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of
productiestoringen ten gevolge van het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens.
Fouten worden zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.